Vattensäkerhet sedan 1842

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Svenska Livräddningssällskapet Göteborg, 857201-5017, Sörredsbacken 20, 418 78 Göteborg (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter, kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (avgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med registrering av genomförda kurser internt samt hos tredje part.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat riksorganisationen, myndigheter och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Köp av produkter och tjänster
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet, kursverksamhet, tävlingsverksamhet, övriga aktiviteter
 • Licenshantering
 • Kursresultat
 • Ansökan om bidrag
 • Arbetsansökan
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • Tillträdesförbud (om tillämpligt)
 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kan komma att överföras till annat land inom och utanför EU/EES genom de tekniska system som används genom våra avtalade personuppgiftsbiträden.  Leverantörerna har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund/medlem avtalat med oss. Personuppgiftsbiträdernas underleverantörer måste följa de lagar som är satta i EU/EES.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen Avtal
Föreningsadministration Avtal
Deltagande i föreningens verksamhet Avtal
Licenshantering Avtal
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet Avtal
Deltagande i föreningens kursverksamhet samt kursresultat Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, Avtal
Köp av produkter och tjänster Avtal och rättslig förpliktelse
Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Arbetsansökan specifik tjänst Intresseavvägning
Arbetsansökan spontan Samtycke
Kontakt med föreningen Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke
Tillträdesförbud Rättslig förpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten påverkan Rättsligförpliktelse

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.


Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du oss på telefon 031-466600 eller mailar till info@slsgoteborg.se