Drunkningsstatistik 2021

Drunkningsstatistik 2021

Antalet omkomna vid drunkningsolyckor 2021 är enligt årsrapporten 97 personer.

Det är 20 fler personer än 2020 (77) och 13 färre än medeltalet per år för 2000-talet. De som omkommer är oftast män, 78 personer eller cirka 80 procent. Åldersspannet 60 år och äldre är överrepresenterat med 40 personer eller cirka 41 procent av samtliga omkomna.

Svenska Livräddningssällskapet har en nollvision där ingen ska behöva drunkna på grund av okunskap. Ett delmål är att antalet dödsfall vid drunkningsolyckor ska halveras innan 2030! För att det ska kunna ske ser Svenska Livräddningssällskapet som högsta prioritet att följande strategiska åtgärder och insatser behöver komma på plats. Vi behöver ha en ökad kunskap om bakomliggande faktorer och orsakssamband behöver kartläggas bättre. Vi behöver ha en bättre samverkan, riktade budskap och riktade medel, dessa kan inte nedprioriteras. Tillsammans behöver vi ha en nationell strategi för drunkningsprevention. 

Under 2021 har de flesta dödsolyckorna inträffat i samband med en badolycka, 28 personer eller cirka 29 procent omkommer till följd av drunkning i samband med bad. Noterbart är att 15 av händelserna inträffar på en officiell badplats med kommunalt huvudmannaskap där livräddare saknas.

Noterbart är att februari sticker ut negativt då så pass många som 10 personer, av 16 på helåret, mister livet i is-relaterade olyckor, varav vid en olycka förolyckas fyra personer i samma händelse.

5 personer av de totalt 97 är under 19 år. Barn, särskilt under 12 år och ej simkunniga, betraktas i det förebyggande drunkningsarbetet som sårbara individer. Riktade insatser till denna målgrupp är önskvärda. Det handlar om allt från ökat stöd till kommunerna för att bedriva simskola till förstärkt information till vuxna och vårdnadshavare att hålla uppsikt över barnen i samband med vistelse i, vid och på vatten och is.

 Bakom varje siffra vilar ett öde som är svårt att överskåda. Inget kan kompensera för den förlust och det lidande som anhöriga till de förolyckade tvingas utstå. Genom nya kunskaper och insikter samt med ödmjukhet inför det som passerat, är det Svenska Livräddningssällskapets avsikt att årssammanställningen kan utgöra en länk för att öka förståelsen om drunkningsolyckor.

källa: www.svenskalivraddningssallskapet.se

Ge en gåva med Swish: 123 370 04 16

Även en liten gåva kan ha en stor betydelse i vårt arbete om noll drunknade. Pengarna går dit behovet är som störst. Vill du att pengarna ska gå till ett specifikt område kan du välja det. Din gåva räddar liv!

Det går även bra att skicka bidrag till vårt bankgiro: 5112-4832