Vuxna 980x300

Vår styrelse

Styrelsen för SLS Göteborg är en väl avvägd sammansättning av kompetens, erfarenhet och engagemang. En kombination av människor, tidigare aktiva i verksamheten och externa krafter. Alla med ett stort intresse för simning, säkerhet och livräddning i allmänhet.

SLS Göteborgs styrelse består av ordförande samt fem ordinarie ledamöter. Verksamhetschefen samt en av personalen utsedd representant deltar på styrelsemötena men har inte rösträtt.

Styrelsen väljs av föreningens medlemmar på årsmötet, hälften av ledamöterna vartannat år. Ordförande väljs för ett år.

Styrelsens arbete omfattar främst strategiska frågor, affärsplaner, bokslut liksom större investeringar och försäljningar samt andra beslut som enligt beslutsordningen ska behandlas av styrelsen.

Styrelsen har fortlöpande kontakt med Verksamhetschefen för att kunna följa verksamhetens dagliga arbete och utveckling.

Verksamhetschefen tillsätts av styrelsen och ansvarar för det löpande arbetet.

vattengymp_kombi

Ordförande
Lennart Jönsson
styrelsen@slsgoteborg.se

vattengymp_kombi

Ledamot
Niclas Carnebratt
styrelsen@slsgoteborg.se

vattengymp_kombi

Ledamot
Helene Brandrup-Wognsen
styrelsen@slsgoteborg.se

vattengymp_kombi
Ledamot
Malin Hermansson
styrelsen@slsgoteborg.se

vattengymp_kombi

Ledamot
Marie-Louise Hänel Sandström
styrelsen@slsgoteborg.se

vattengymp_kombi

Ledamot
Ingemar Waldenby
styrelsen@slsgoteborg.se